โรคเบาหวาน

เบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคเรื้อรังและ ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพ เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง เนื่องจากไม่อาจนำน้ำตาลที่บริโภคเข้าไปมาใช้ได้ เนื่องจาก ประการแรก ตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลินได้ หรือได้ไม่มากพอ โดยอินซูลินนี้มีหน้าที่ช่วยส่งผ่านน้ำตาลที่อยู่ในรูปของกลูโคสในกระแสเลือดไปสู่ระบบเนื้อเยื่อต่าง ๆ เพื่อนำไปเผาผลาญ และแปลงเป็นพลังงาน ประการที่สองเซลล์ของ เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ (ไขมัน ตับ กล้ามเนื้อ ฯลฯ) มีภาวะดื้อต่ออินซูลิน อินซูลินเป็นสารที่ช่วยในการนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์เพื่อสร้างเป็นพลังงาน ดังนั้นในผู้ที่เป็นเบาหวานจึงมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติและอินซูลินไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามปกติ นอกจากนี้ถ้าระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นมากเป็นเวลานานๆ  จะส่งผลให้เกิดการทำลายหลอดเลือดและระบบประสาทส่วนปลาย แลถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจนำไปสู่อาการแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะแทรกซ้อนทางสายตา ภาวะแทรกซ้อนทางไต หรือ แผลเรื้อรังจากเบาหวาน เป็นต้น

เบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

เบาหวานประเภทที่หนึ่ง พบค่อนข้างน้อยประมาณร้อยละ 5 ของผู้ป่วยเบาหวานไทย เบาหวานประเภทนี้เกิดจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เลย ผู้ป่วยจำเป็นต้องพึ่งการฉีดอินซูลินอย่างสม่ำเสมอ ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดภาวะขาดอินซูลิน และระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากจนกระทั่งหมดสติ และเสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้ โรคเบาหวานประเภทที่หนึ่งมักจะพบในเด็กและวัยรุ่น มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ภาวะภูมิต้านทานทำลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินในตับอ่อน นอกจากนี้ ระดับน้ำตาลที่สูงเรื้อรังจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังต่อไป

เบาหวานประเภทที่สอง เป็นชนิดที่พบได้บ่อยคิดเป็นร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานไทยโดยเฉพาะในกลุ่มคนอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป เบาหวานประเภทที่สองเกิดจากการที่ตับอ่อนของผู้ป่วยไม่สามารถสร้างอินซูลินให้เพียงพอ และร่างกายมีภาวะดื้ออินซูลิน เบาหวานประเภทนี้มักไม่พบอาการอันตรายอย่างเฉียบพลันเหมือนแบบแรก แต่หากไม่มีการควบคุมให้ดีก็จะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังที่เป็นอันตรายอย่างเฉียบพลันได้เช่นกัน

ตามหลักทางวิทยาศาสตร์ภูมิคุ้มกันวิทยาแล้ว ในผู้ป่วยเบาหวาน เม็ดเลือดขาวหลั่งสาร TNF-α, INF-ϒ และ IL-17 มากไปจนเกินความสมดุลโดย TNF-α และ  INF-ϒ จะเข้าไปทำลายเบต้าเซลล์ในตับอ่อน จนทำให้สร้างอินซูลินได้น้อยลง (เบาหวานชนิดที่ 1 หรือ 2) และสารทั้งสองนี้ยังทำให้เกิดสภาวะดื้อต่ออินซูลินของเซลล์ (เบาหวานชนิดที่ 2) ส่วน IL-17 จำทำให้สภาวะการแพ้ภูมิตัวเองรุนแรงขึ้นจึงทำให้เบาหวาน ซึ่งเป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิตัวเอง รุนแรงขึ้นด้วย

กว่า 38 ปีแล้วที่คณะนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ จากคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทำการค้นคว้าวิจัยใน “ผลมังคุด” นำทีมโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราได้วิจัย และพัฒนาจนค้นพบว่า สาร GM-1 มีประสิทธิภาพสูง และยังพัฒนาต่อยอดโดย มีสารสกัดเสริมประสิทธิภาพจาก งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และบัวบก จนได้แคปซูลเสริมอาหารที่พิสูจน์โดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์   ว่าสามารถลดการหลั่งสาร TNF-α, INF-ϒ และ IL-17 และระดับน้ำตาลในเลือด หรือโรคเบาหวานได้อีกด้วย จึงเป็นผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนอง สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน และอาการข้างเคียงที่เกิดจากเบาหวาน เช่น โรคหลอดเลือด โรคตับ โรคไตเสื่อม ความดันสูง เป็นต้น

สารสกัดจากธรรมชาติ ทั้ง 5 ชนิดได้แก่ มังคุด ถัวเหลือง งาดำ บัวบก และ ฝรั่ง ช่วยไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาว ให้ไปทำงานโดยการปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้สมดุล สามารถระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเบาหวาน และอาการข้างเคียงที่เกิดจากเบาหวาน เช่น โรคหลอดเลือด โรคตับ โรคไตเสื่อม หรือไตวาย ความดันสูงเป็นต้น รวมถึงช่วยดูแลร่างกายของคุณให้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้ยาวนานและ ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น